TraCC

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru

 

Amdamoni Ni

Mae Rhanbarth Canolbarth Cymru yn cynnwys canolbarth Cymru o'r ffin â Lloegr yn y dwyrain hyd at arfordir Cymru yn y gorllewin. Mae'n cynnwys awdurdodau lleol Powys, Ceredigion a rhanbarth Meirionnydd yng Ngwynedd. Hefyd, mae'r rhanbarth yn cynnwys rhannau o Barciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Eryri.

Map

 

Beth mae TraCC yn ei wneud?

Bws

Mae TraCC yn dod dyletswyddau priffyrdd a chludiant cyhoeddus y tri awdurdod lleol ynghyd i ddarparu atebion rhanbarthol penodol i faterion trafnidiaeth integredig lleol.

Mae'r Consortiwm yn cynorthwyo Llywodraeth Cynulliad Cymru wrth gyflwyno ei bolis�au trafnidiaeth integredig lleol yn rhanbarthol. Tasg gyntaf arwyddocaol TraCC oedd paratoi ei Strategaeth Cludiant Cyhoeddus Rhanbarthol. Cyflwynwyd y Strategaeth hon i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym Mehefin 2003

 

Gweledigaeth TraCC yw:

Tren

"Cynllunio ar gyfer, a darparu mewn partneriaeth, system drafnidiaeth integredig yn Rhanbarth TraCC sy'n hwyluso datblygu economaidd, yn sicrhau mynediad i bawb i wasanaethau a chyfleoedd, cynnal a gwella ansawdd bywyd cymunedol ac yn parchu'r amgylchedd".

 

Sut i gysylltu â  TraCC:

Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) yw'r consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru. Y mae'n bartneriaeth rhwng tri awdurdod lleol Canolbarth Cymru - Phowys, Ceredigion a Gwynedd.

Sut i gysylltu â TraCC:

Swyddfa TraCC, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UE. 01545 570881

Dogfennau TraCC