Rhannu'r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru

Rhannu'r weledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru 12 Mehefin 2020

Mae Arweinwyr Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi rhannu eu gweledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru a datblygu Bargen Dwf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Y Cynghorwyr Rosemarie Harris ac Ellen ap Gwynn yw arweinwyr Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion yn ogystal â Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru. Bu iddynt rannu eu gweledigaeth gyda'r

  • Aelod o'r Senedd Ken Skates, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, yr
  • Aelod o'r Senedd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, a'r
  • Aelod Seneddol David TC Davies, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru.

Yn ystod y trafodaethau adeiladol a gafwyd mewn cyfarfod rhithiol ar 11 Mehefin 2020, trafodwyd ystod o bryderon, gan gynnwys effaith y pandemig presennol a sicrhau bod y Fargen Dwf yn chwarae ei rhan yn y strategaeth ehangach o adfer a thyfu economi Canolbarth Cymru yn y dyfodol.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Cynghorwyr Harris a Gwynn: Mae ein gweledigaeth yn uchelgeisiol, ond yn bosibl. Rydym wedi cydweithio'n agos â busnesau ar draws Canolbarth Cymru i roi ein gweledigaeth at ei gilydd.

Mae pandemig y coronafeirws yn effeithio ar ein bywydau bob dydd mewn modd na welwyd mo'i debyg o'r blaen. Rydym eisoes yn gweld effeithiau economaidd sylweddol yn fyd-eang, yn genedlaethol ac ar draws Canolbarth Cymru.

Yn hytrach na rhoi'r Fargen Dwf i'r neilltu am y tro er mwyn deall yr effaith hon mewn mwy o fanylder, mae'n hollbwysig ein bod yn braenaru'r tir yn awr ar gyfer y gwaith adfer a fydd ei angen yn dilyn hyn.

Mae gallu rhannu ein gweledigaeth yn gam cyffrous. Ein cynllun yw defnyddio'r Fargen Dwf i negodi rhagor o gyllid mewn partneriaeth a'r ddwy Lywodraeth er mwyn cefnogi buddsoddiad yng nghymunedau'r rhanbarth drwy ddarparu swyddi o safon dda, ynghyd â thwf sylweddol a chynaliadwy.

Bydd gwaith yn parhau o ddifrif drwy gydol y flwyddyn er mwyn anelu at gytuno ar Benawdau'r Telerau ar gyfer y Fargen Dwf yn ddiweddarach yn y flwyddyn, cyn y gellir dod i Gytundeb Llawn unwaith y bydd achosion busnes ar lefel y rhaglen yn eu lle.

Dywedodd Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, yr Aelod Seneddol David TC Davies: Bydd Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn cyfrannu at adferiad y rhanbarth yn dilyn pandemig y coronafeirws. Drwy gydweithio'n agos â'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghanolbarth Cymru, gallwn fanteisio ar gryfderau'r rhanbarth a gwireddu ei botensial yn llawn.

"Mae'r cynnydd a wnaed eisoes yn fy nghalonogi, ac edrychaf ymlaen at weld prosiectau'n cael eu datblygu a fydd yn creu swyddi a thwf economaidd.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Lee Waters: Mae gan Fargen Dwf Canolbarth Cymru y potensial i chwarae rhan bwysig yn adferiad economaidd y rhanbarth yn dilyn y coronafeirws, ac rwy'n falch o weld y cynnydd a wnaed hyd yma.

Er y cyrhaeddwyd carreg filltir bwysig drwy amlinellu'r weledigaeth a'r map ffordd ar gyfer Bargen Dwf, mae angen gwneud gwaith pellach i ddatblygu rhaglen o weithgareddau sy'n gallu dangos yn glir yr hyn y gellir ei gyflawni ar draws y rhanbarth a'r canlyniadau i'w cyflawni. Bydd hyn yn hollbwysig er mwyn cyrraedd sefyllfa lle gall y llywodraethau a'r rhanbarth gytuno ar benawdau'r telerau a phennu cyllid.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i gydweithio'n agos ac mewn modd adeiladol gyda phartneriaid rhanbarthol a Llywodraeth y DU er mwyn archwilio sut y gall Bargen Dwf fod o fudd i'r ardal a'i thrigolion.

Gellir gweld y ddogfen a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yma: http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/partneriaethau/tyfu-canolbarth-cymru/ neu Tyfu Canolbarth Cymru.