1. English
Dewislen llywio safle agored

Llywodraethu

Mae partneriaid yng Nghanolbarth Cymru wedi gwneud llawer i sefydlu strwythurau llywodraethu cadarn ac atebol gyda phrosesau gwneud penderfyniadau eglur, sicrwydd cynrychiolaeth, a thryloywder proses. Mae cytundeb rhyng-awdurdod wedi cael ei lofnodi rhwng Cynghorau Sir Powys a Cheredigion, gan roi trefniadau llywodraethu a rheoli clir yn eu lle i fwrw ymlaen â datblygu'r Fargen Twf.

Bydd cytundeb rhyng-awdurdod eilaidd (cytundeb llywodraethu) yn cael ei ddatblygu wrth i ni agosáu at Benawdau'r Telerau i sicrhau ein bod yn parhau i ddatblygu'r trefniadau hyn i fodloni anghenion y Fargen Twf ar gyfer y cam cyflenwi.

Grŵp

Aelodaeth

Rôl

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru (Cyd-bwyllgor)

Aelodau Cabinet yr Awdurdod Lleol; Cadeirydd y Grŵp Strategaeth Economaidd (pob un â phleidlais), a hefyd Aelodau cyfetholedig heb bleidlais.

Arweinyddiaeth, gwneud penderfyniadau strategol ac atebolrwydd ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Grŵp Strategaeth Economaidd

Arweinwyr busnes enwebedig ar draws Canolbarth Cymru

Dull cynghorol, cymorth ac eiriolaeth y sector preifat ar gyfer datblygu a chyflenwi'r Fargen Twf. Mae rôl weithredol gan y grŵp o ran cynghori Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru i sicrhau bod llais y sector preifat yn ganolog i'r gwaith.

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol

I'w gadarnhau

Ar hyn o bryd mae'r rhanbarth yn ceisio sefydlu ei drefniadau ei hunan a fyddai'n cysoni ac yn rhoi sylw gwell i anghenion pobl a busnesau Canolbarth Cymru.

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Aelodaeth traws-sector eang

Partneriaeth traws-sector, gan sicrhau mewnbwn ac ymgysylltu eang a fydd yn helpu i gynghori ar y Fargen Twf ond hefyd yn trafod materion ehangach wrth fanteisio ar gyfleoedd

 

Trefniadau sefydledig

Mae'r cytundeb rhyng-awdurdod yn rhoi trefniadau clir yn eu lle i'r ddau awdurdod lleol gydweithio, y cylch gorchwyl ar gyfer fforymau gwneud penderfyniadau a chynghorol allweddol a swyddogaethau'r awdurdodau.

Isod ceir dolen i'r Tyfu Canolbarth Cymru trefniadau sefydledig

Tyfu Canolbarth Cymru trefniadau sefydledig (PDF) [120KB]

 

 

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu