Toggle menu

Newyddion a Digwyddiadau

Gallwch weld y newyddion diweddaraf am Dyfu Canolbarth Cymru, datblygiadau am weithgarwch a sefydliadau yr ydym yn eu cefnogi trwy ddilyn ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol: X (Yn flaenorol yn cael ei alw'n Twitter) https://twitter.com/growingmidwales LinkedIn: www.linkedin.com/company/growing-mid-wales

Prosiect Bargen Twf Cyntaf Canolbarth Cymru wedi rhoi golau gwyrdd i gam olaf datblygu achosion busnes

22.04.2024 Yn ystod ei gyfarfod ar 19 Ebrill, rhoddodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru gymeradwyaeth i'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Llynnoedd Cwm Elan. Mae'r penderfyniad hwn yn garreg filltir bwysig i'r Cynllun Twf fel y prosiect cyntaf i symud ymlaen i'r cam nesaf o ddatblygu o dan gymeradwyaeth y Bwrdd.

Cynorthwyo â'r Chwyldro Digidol: Chwilio am fusnesau yng Nghanolbarth Cymru i fod yn rhan o'r Arolwg Cysylltedd

11.04.24 Wrth i'r tirwedd digidol barhau i ddatblygu, bu i Tyfu Canolbarth Cymru gyhoeddi eu bod yn lansio Arolwg Cysylltedd Digidol i Fusnesau, a anelwyd at fusnesau ar draws y rhanbarth er mwyn iddynt feddu ar well dealltwriaeth o'u hanghenion cyfredol a'u hanghenion i'r dyfodol.

Uwchraddio Signal Ffonau Symudol yng Nghanolbarth Cymru

08.04.2024 Aeth y cyntaf o 86 mast 4G sydd wedi ei gynllunio yng Nghymru, yn fyw ym mis Mawrth, gyda'r mastiau cyntaf yn cael eu lleoli ar draws Ceredigion a Phowys. Mae disgwyl i ragor o fastiau gael eu troi ymlaen yn y misoedd nesaf.

Digwyddiad llwyddiannus ar ddatgarboneiddio yn helpu busnesau i baratoi ar gyfer dyfodol cynaliadwy

20.03.2024 Roedd Tyfu Canolbarth Cymru ar y cyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Phowys, wedi cynnal digwyddiad ar ddatgarboneiddio ar ddydd Llun, 11 Mawrth 2024 yn Fferm Bargoed gan dynnu ynghyd arweinwyr, arbenigwyr a busnesau o'r sector a oedd yn awyddus i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni.

Cyllid wedi'i ddyrannu i 14 prosiect i wella rhifedd ymhlith oedolion ledled Canolbarth Cymru

13.03.2024 Yn dilyn galwad yn ddiweddar am brosiectau fydd yn ceisio gwella sgiliau rhifedd ymhlith oedolion, cafodd 14* prosiect eu cymeradwyo ledled rhanbarth Canolbarth Cymru.

Archwilio cyfleoedd ar gyfer chwyldro digidol yng Nghanolbarth Cymru

13.03.24 Mae band eang Gigabit yn dechnoleg newydd sydd â buddion i deuluoedd a busnesau. Gall y prosiectau presennol sy'n cael eu ariannu trwy grant gynorthwyo Canolbarth Cymru i wella eu seilwaith cysylltedd yn sylweddol, ond gall fod yn gymhleth wrth archwilio'r opsiynau sydd ar gael.

Casglu barn ledled Canolbarth Cymru ar ddefnyddio ynni a thrafnidiaeth

08.02.2024 - Mae gwaith cynllunio ynni ardal leol yn mynd rhagddo ledled Cymru er mwyn deall sut mae pobl yn defnyddio ynni a thrafnidiaeth ar hyn o bryd a'u cynlluniau at y dyfodol.

Angen Arweinwyr Busnes i gefnogi'r gwaith o gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru

08.02.2024 - Rydym yn chwilio am arweinwyr busnes ac arbenigwyr economaidd i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Digwyddiad i ddod ynghylch atebion busnes Cynaliadwy yng Nghanolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

18.01.2024 - Mae digwyddiad ar gyfer busnesau Canolbarth Cymru ‒ i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni ‒ yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim gan Dyfu Canolbarth Cymru ar y cyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Phowys.

Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn agosáu at gyrraedd y nod yn 2024

14.11.2023 - 'Mae Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi gweld cynnydd da yn 2023 ac mae bellach bron â chyrraedd y 'cyfnod cyflawni'. Dyma yw'r diweddariad a rannwyd gyda gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ac Arweinwyr Cyngor Sir Powys a Cheredigion mewn cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar y 9fed o Dachwedd.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu