1. English
Dewislen llywio safle agored

Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Cyflwyniad

Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth gatalyddu adferiad a thwf economaidd yng Nghanolbarth Cymru, gyda'r nod o greu swyddi a chynyddu cynhyrchiant ynghyd a gwelliannau cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach.

Mae'r Fargen wedi'i gosod yn ganolog o fewn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, a bydd yn chwarae rhan allweddol ochr yn ochr ag amrediad o strategaethau a buddsoddiadau eraill o'r sector gyhoeddus a phreifat i ddod â ffyniant i gymunedau a busnesau'r rhanbarth.

Ym mis Rhagfyr 2020, llofnododd y ddwy Lywodraeth ynghyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Powys Benawdau Telerau Bargen Twf gwerth £110m - gan fwrw ymrwymiadau pawb i weithio mewn partneriaeth i gyflawni Bargen i gefnogi economi Canolbarth Cymru.

Portffolio'r Fargen Twf

Mae'r Fargen Twf yn cael ei datblygu ar ffurf Portffolio, ac mae gwaith ar y gweill trwy gydol 2021 i ddatblygu'r Achos Busnes Portffolio a fydd yn sail i gyrraedd y carreg filltir nesaf (Cytundeb y Fargen Lawn).

Mae'r Portffolio yn cael ei chwmpasu o'r 8 maes blaenoriaeth twf strategol eang a amlinellwyd yn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru:

Blaenoriaeth twf strategol

Mae'r dull datblygu portffolio yn gofyn am ystyried ystod eang o opsiynau a blaenoriaethau, cyn cytuno i unrhyw raglen neu brosiect. Mae hefyd yn golygu bod y Portffolio yn cael ei adolygu'n rheolaidd - er mwyn sicrhau bod yr hyn sy'n cael ei gyflawni yn berthnasol i anghenion economaidd y rhanbarth. Mae hyn yn golygu y bydd y Portffolio yn cynnwys nifer o raglenni a phrosiectau a fydd yn cael eu datblygu - ond bydd angen iddynt alinio â'r Strategaeth a sicrhau newid trawsnewidiol i economi Canolbarth Cymru.

 

Datblygu Portffolio

Mae meysydd rhaglen cychwynnol yn cael eu cwmpasu ar hyn o bryd, gydag astudiaethau dichonoldeb yn agos i'w cyflawni yng Ngwanwyn 2021. Byddwn yn cyhoeddi'r rhain ar y wefan, a byddant yn destun ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol wrth i ddatblygu a phenderfynu ar y camau nesaf.

Mae datblygiad y Portffolio yn cael ei lywodraethu gan nifer o grwpiau rhanddeiliaid - a amlinellir yn adran Llywodraethu'r wefan. Mae hyn yn cynnwys diweddariadau rheolaidd ac ymgysylltu ar gamau allweddol gyda grwpiau a diddordebau ehangach, er mwyn sicrhau bod datblygiad y Fargen yn cael ei wneud gyda mewnbwn a llywio cryf drwyddi draw. Mae hyn yn cynnwys cyngor strategol a llywio o'r sector breifat drwy law y Grŵp Strategaeth Economaidd.

Oes cyfle i fod yn rhan o'r gwaith?

Oes, unrhyw dro. Mae'r dull datblygu Portffolio yn golygu y gall y rhanbarth ystyried cynigion cryf, aeddfed ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, mae angen i gynigion brofi aliniad cryf â'r Strategaeth, a'r amcanion a'r meini prawf a nodir yn yr Achos Busnes Portffolio.

Nid cronfa grant mo'r Fargen Dwf, mae'n rhaglen o arian cyfalaf sydd angen gwaith sylweddol cyn unrhyw benderfyniad ariannu. Mae'r dogfennau Strategaeth a Portffolio yn gosod allan amcanion a meini prawf y rhanbarth ar gyfer datblygu cynigion rhaglen a phrosiectau, gyda rhesymeg a tystiolaeth gwaelodlin tu ôl iddo.

Nid oes cefnogaeth ariannol/capasiti ar gael i ddatblygu cynigion prosiect. Oherwydd natur y gofynion ariannu, gallem ddim ond edrych ar gynigion cryf sydd yn cynnig allbynnau economaidd sylweddol yng nghylch y Strategaeth a'r meini prawf sydd wedi eu gosod allan yn y Portffolio.

Mae disgwyl i'r Fargen Dwf redeg am gyfnod o sawl blwyddyn - a bydd yr economi, cymdeithas a busnesau y rhanbarth yn newid yn y cyfnod hwnnw. Bydd y Portffolio yn cael ei adolygu'n rheolaidd, i sicrhau fod y cymysgfa cywir o raglenni a prosiectau'n cael eu datblygu a'i cyflawni. Mae'r drws wastad yn agored ar gyfer cynigion da, ac mae'r dull Portffolio yn sicrhau fod mecanwaith i fedru adnabod sianeli ariannu addas ar gyfer syniadau sydd yn dod rhagddi yn gyson.

Bydd Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) rhanbarthol yn cael ei sefydlu yn Haf 2021, ac fydd yn un pwynt cyfathrebu cyson gyda'r Fargen Dwf. Yn y cyfamser, os oes unrhyw un gyda diddordeb yn y Fargen, anogir hwy i gysylltu gyda'r tîm dros dro fel amlinellir yn yr adran "Cysylltu a Ni" ar y wefan yma.

Bydd rhagor o wybodaeth am y Fargen yn cael ei gyhoeddi yma ar y wefan wrth iddo ddatblygu. Os ydych gyda diddordeb yn y penderfyniadau tu ôl i'r Fargen Dwf, mae papurau Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru ar gael ar y wefan.

Rhannu'r dudalen hon

Facebook icon Twitter icon email icon

Argraffu

print icon