1. English
Dewislen llywio safle agored

Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Cyflwyniad

Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru yn chwarae rhan allweddol o ran catalyddu adferiad a thwf economaidd yng Nghanolbarth Cymru, gyda'r nod o greu swyddi a chynyddu cynhyrchiant, yn ogystal â sicrhau gwelliannau cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach.

Mae'r Fargen wedi'i gosod o fewn y Weledigaeth ehangach ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, a bydd yn chwarae rhan allweddol, ochr yn ochr ag amryw o strategaethau a buddsoddiadau eraill o'r sector gyhoeddus a phreifat, i ddod â ffyniant i gymunedau a busnesau'r rhanbarth.

Ym mis Rhagfyr 2020, llofnododd y ddwy Lywodraeth ynghyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Powys Benawdau Telerau Bargen Twf gwerth £110m. Ym mis Ionawr 2022, llofnodwyd Cytundeb Bargen Derfynol Bargen Twf Canolbarth Cymru gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys. Mae'r rhain yn nodi ymrwymiadau pob un o'r cyrff hyn i ddarparu Bargen i gefnogi economi Canolbarth Cymru.

Mae llofnodi'r cytundeb yn golygu bod fframwaith cyflawni'r Fargen Twf yn ei le bellach, i ganiatáu i Achosion Busnes Rhaglenni a Phrosiectau gael eu cyflwyno.

Mae'r ffilm isod yn tynnu sylw at y rhaglenni a'r prosiectau sy'n cael eu cefnogi gan y Fargen Twf (Cliciwch ar y ddelwedd i gael eich cyfeirio at sianel YouTube Tyfu Canolbarth Cymru):

Rhaglenni Bargen Dwf y Canolbarth

Portffolio'r Fargen Twf

Mae'r Fargen Twf yn cael ei datblygu ar ffurf Portffolio. Ym mis Medi 2021, cymeradwyodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru yr Achos Busnes Portffolio. Adolygwyd fframwaith y Portffolio ar gyfer y Fargen Twf a'r set gychwynnol o Raglenni a Phrosiectau gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gosodwyd cwmpas y Portffolio o'r wyth maes blaenoriaeth twf strategol bras a amlinellwyd yn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru:

Blaenoriaethau Twf Strategol

Mae dull datblygu'r portffolio yn ystyried amrywiaeth eang o opsiynau a blaenoriaethau cyn cytuno i unrhyw raglen neu brosiect. Mae hefyd yn golygu bod y Portffolio'n cael ei adolygu'n rheolaidd - i sicrhau bod yr hyn sy'n cael ei gyflawni'n  dal i fod yn berthnasol i anghenion economaidd y rhanbarth. Mae hyn yn golygu y bydd y Portffolio'n datblygu nifer o raglenni a phrosiectau sy'n cyd-fynd  â'r Strategaeth ac sy'n sicrhau newid trawsnewidiol i economi Canolbarth Cymru.

STRATEGAETH

STRATEGAETH

STRATEGAETH

STRATEGAETH

LLYWODRAETH Y DU

(Polisïau, Strategaethau, Cyllid & Darparu)

LLYWODRAETH CYMRU

(Polisïau, Strategaethau, Cyllid & Darparu)

CANOLBARTH CYMRU

Gweledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru & Darparu

LLEOL

Cynlluniau lleol, Strategaethau & Darparu

PORTFFOLIO

PORTFFOLIO

PORTFFOLIO

PORTFFOLIO

Bargen Twf Canolbarth Cymru

Bargen Twf Canolbarth Cymru

Portffolios Buddsoddi Rhanbarthol Eraill (e.e., Adfywio, Sgiliau, Trafnidiaeth, ac ati)

Portffolios Buddsoddi Rhanbarthol Eraill (e.e., Adfywio, Sgiliau, Trafnidiaeth, ac ati)

RHAGLENNI

RHAGLENNI

RHAGLENNI

RHAGLENNI

Rhaglen(ni)

(i'w diffinio)

Rhaglen(ni) Thematig

 

Rhaglenni Rhanbarthol Eraill

Rhaglenni Rhanbarthol Eraill

PROSIECTAU

PROSIECTAU

PROSIECTAU

PROSIECTAU

Prosiect(au)

Prosiect(au)

Prosiectau Rhanbarthol Eraill

Prosiectau Rhanbarthol Eraill

 

Ar hyn o bryd, mae'r set o Raglenni a Phrosiectau sydd ar restr fer yr Achos Busnes Portffolio yn cwmpasu amrywiaeth o gynigion buddsoddi ar draws nifer o themâu - digidol, twristiaeth, amaethyddiaeth, bwyd a diod, ymchwil ac arloesi, a chefnogi menter.

Bydd astudiaethau dichonoldeb pellach ar feysydd y rhaglen yn cael eu cyhoeddi ar y wefan, er mwyn iddynt fod yn destun ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn ystod eu datblygiad, i benderfynu ar y camau nesaf. Er enghraifft, yr astudiaeth ddichonoldeb arloesol, sy'n archwilio potensial hydrogen ar gyfer Canolbarth Cymru yn y dyfodol. 

Mae datblygiad y Portffolio'n cael ei lywodraethu gan nifer o grwpiau rhanddeiliaid - a amlinellir yn adran Llywodraethu'r wefan. Mae hyn yn cynnwys diweddariadau rheolaidd ac ymgysylltu ar gamau allweddol gyda grwpiau a diddordebau ehangach, i sicrhau bod y datblygiad yn cael ei wneud gyda mewnbwn a llywio cryf drwyddi draw.  Bydd gwarantu llwyddiant y Fargen Twf yn ymdrech ar y cyd ar draws yr holl bartneriaid rhanbarthol, gyda mewnbwn cryf gan y sector preifat. Sefydlwyd Grŵp Cynghori Economaidd (EAG) newydd, sy'n cynnwys uwch arweinwyr busnes profiadol, i sicrhau bod cyngor ac arweiniad parhaus ar gael er mwyn gwneud y mwyaf o  botensial y Fargen.

Oes cyfle i fod yn rhan o'r gwaith?

Er bod y Portffolio'n bwrw ymlaen â chyfres o gynigion cychwynnol ar hyn o bryd, efallai y bydd cyfle i ystyried cynigion eraill, felly byddem yn eich annog i drafod unrhyw gynigion gyda thîm Datblygu Economaidd eich Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Mae angen i gynigion ddangos eu bod yn cyd-fynd yn bendant â'r Strategaeth, a'r amcanion a'r meini prawf a nodir yn yr Achos Busnes Portffolio.

Nid cronfa grant mo'r Fargen Twf, mae'n rhaglen o arian cyfalaf sydd gofyn am waith sylweddol cyn y gwneir unrhyw benderfyniad ariannu. Mae'r dogfennau Strategaeth a Phortffolio yn gosod amcanion a meini prawf y rhanbarth ar gyfer datblygu cynigion am raglenni a phrosiectau, sy'n seiliedig  ar resymeg a thystiolaeth sylfaenol glir.

Does dim cyllid capasiti/datblygu ar gael i ddatblygu cynigion prosiect. Oherwydd natur y gofynion ariannu, gallwn ond ystyried cynigion cryf sy'n cynnig allbynnau economaidd sylweddol sy'n cyd-fynd â'r Strategaeth a'r meini prawf a osodwyd yn y Portffolio.

Mae disgwyl i'r Fargen Twf redeg am gyfnod o sawl blwyddyn - a bydd yr economi, cymdeithas a busnesau'r rhanbarth yn newid yn y cyfnod hwnnw. Bydd y Portffolio'n cael ei adolygu'n rheolaidd, i sicrhau fod y gymysgedd gywir o raglenni a phrosiectau'n cael eu datblygu a'u cyflawni. Mae'r drws bob amser ar agor i gynigion da, ac mae'r dull Portffolio'n sicrhau bod yna fecanwaith ar gyfer nodi sianeli cyllid priodol ar gyfer syniadau sy'n dod i'r fei'n gyson.

Sefydlwyd Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) ranbarthol yn Haf 2021, i gyflenwi'r Fargen Twf. I gysylltu â'r tîm, ewch i'r adran 'Cwrdd â'r Tîm' ar y wefan hon.

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am y Fargen ar y wefan hon wrth iddi ddatblygu. Os oes gennych chi ddiddordeb ym mhenderfyniadau'r Fargen Twf, mae papurau Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru ar gael ar y wefan.

Y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo

Y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo

Ffocws y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo yw ysgogi buddsoddi mewn eiddo yn rhanbarth y canolbarth er mwyn cefnogi ein sectorau diwydiant bywiog ac amrywiol, gan sicrhau'r cyflenwad cywir o eiddo yn y lleoliadau cywir er mwyn diwallu anghenion o ran busnes.
Gweld rhagor (Ewch i Y Rhaglen Safleoedd ac Eiddo)
Y Rhaglen Ddigidol

Y Rhaglen Ddigidol

Nod Rhaglen Ddigidol Tyfu Canolbarth Cymru yw manteisio ar y cyfleoedd economaidd y bydd modd eu datgloi trwy fuddsoddi mewn seilwaith digidol er mwyn rhoi sylw i'r diffygion mewn cysylltedd digidol, llywio'r penderfyniad i fanteisio ar dechnolegau newydd ymhlith busnesau'r rhanbarth a gwella'r gwasanaethau sy'n bodoli eisoes.
Gweld rhagor (Ewch i Y Rhaglen Ddigidol )

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu